จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันนี้ 13 กันยายน 2566 (เวลา 13.30 น.) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหารครั้งที่2/2566 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการ
นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ว่าสหรัฐอเมริกายังคงสถานะการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยให้อยู่ในเทียร์2 เช่นเดียวกับปี 2565 โดยที่ผ่านมาทุกภาคส่วน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศทั้งด้านนโยบายการป้องกันการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สำหรับจังหวัดมุกดาหารได้มีการบูรณาการการทำงานน่วมกันทั้งมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม การคุ้มครองช่วยเหลือ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
ข่าว : วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: