จังหวัดมุกดาหาร เปิดเวทีประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ ก.บ.จ.มุกดาหาร ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 200 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 มาตรา 21 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และนโยบายของรัฐบาล รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 เรียบร้อยแล้ว เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัดและแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงการกำหนดแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่สามารถตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัด รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี มานำเสนอแผ่นงาน/โครงการ (แบบ จ.๑) และแบบ Project Brief ที่นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาส่วนราชการและท้องถิ่น ทำให้กระบวนการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกัน และเกิดเอกภาพในเชิงนโยบาย ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดนับว่ามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
Share: