แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 8 กันยายน 2566 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมี อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ที่ห้อง Ballroom C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชา ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟัง การบรรยายในหัวข้อนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อาทิ
– การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โครงการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
– แม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
– คาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– การคัดแยกขยะรีไซเคิลโครงการกองทุน ธนาคารขยะ เพื่อสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
– โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
– กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในระดับพื้นที่ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการ ถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในระดับพื้นที่ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดถึง ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” อีกด้วย
#ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: