ผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และติดตามความคืบหน้าตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร เปิดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 ได้กำหนดให้มี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สำหรับการแระชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ติดตามสอดส่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ โครงการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกระทรวงกรม (Function) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) และท้องถิ่น (Local) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเน้นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน มีความคุ้มค่าตามผลสัมฤทธิ์ และมีงบประมาณสูง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีโครงการ/แผนงานที่ เข้าข่ายดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหารโดยการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการคิดเป็น 100% ผลการดำเนินงานก่อสร้างจริง คิดเป็น 70.24% ซึ่งช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง 29.76% โดยผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 39 งวดงาน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ งานขอบคันหินคอนกรีตพิมพ์ลายพื้นด้านบน งานปรับปรุงอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร งานหลังคาช่องเปิด และงานติดตั้งพัดลม FHC และ Fire Pump และในส่วนของการดำเนินงานก่อสร้าง (ตามงบประมาณ 22,072,550 บาท) ตามแผนงานก่อสร้างคิดเป็น 90.60% ผลการดำเนินงานก่อสร้างจริงคิดเป็น 84.00% ซึ่งปัจจุบันมีคนงานก่อสร้างเฉลี่ยวันละ 30-35 คน
2. การคัดเลือกที่ปรึกษา ก.ธ.จ. มุกดาหาร (ด้านกฎหมาย) คนใหม่ เนื่องจากนายวีระพงษ์ หาญวงค์ ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษา ก.ธ.จ. มุกดาหาร ด้านกฎหมาย โดยมีกผู้เสนอชื่อ จำนวน 3 รายชื่อ ได้แก่ 1. นางสาวนฤนารท กลิ่นปทุมทิพย์ 2. นายวีระพงษ์ สัมปชัญญานนท์ และ ว่าที่พันตรีณรงค์ ดาหาร ผลการคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียงในทางลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร ด้านกฎหมาย ได้แก่ นางสาวนฤนารท กลิ่นประทุมทิพย์ ถือเป็นมติเสียงข้างมากในที่ประชุม
จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการดำเนินโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดูสภาพความเป็นจริง ซึ่งการดำเนินการได้มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯ ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปดเวยความเรียบร้อย และจะต้องทำต่อไปให้สำเร็จ เพื่อประโยชน์ของชาวมุกดาหารต่อไป
Share: