จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 5 กันยายน 2566 (เวลา 13.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566
นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหารสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ในภาพรวมของจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย 89.43 คะแนน สูงกว่าปีก่อน 4.5 คะแนน มีหน่วยงานได้คะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 46 หน่วยงาน ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 10 หน่วยงาน
ปี 2566 จังหวัดมุกดาหาร มีเรื่องที่ตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการมีจำนวน 38 เรื่องและ เรื่องไต่สวน 36 เรื่อง โดยที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.มุกดาหาร ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีที่ได้รับเบาะแส รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อตรวจสอบให้คำแนะนำ เพื่อลดปัญหาและการร้องเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วย
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: