มุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องพลอยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร (อพม.) เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต” และหัวข้อ “กลไกภาครัฐและภาคประชาสังคม/ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” โดยนายณฤทธ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การนำเสนอผลการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอรัปชั่น มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
สำหรับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน พ.ศ. 2565 จัดทำโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติพบว่า ประเทศไทย ได้คะแนน 36 อยู่อันดับที่ 100 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ ITA ปี 2566 มีค่าคะแนน 92.37 อยู่ในอันดับที่ 52 ของประเทศ ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ ปี 2565 คะแนน 92.37 (ปี 2565 อยู่ในอันดับที่ 46 ของประเทศ) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จะได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจ ที่จะนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานต่อไป
Share: