จังหวัดมุกดาหารประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงเสด็จทรงติดตาม โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายมานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯสำนักพระราชวัง พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวหงษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ หนองสูง คำชะอี ดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนบริษัท เซซูแป เอเจนซี่ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE จากกรมสุขภาพจิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม ตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสที่จะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
หลังจากตรวจจุดจัดกิจกรรมต่างๆ ยังได้ร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียด และความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสที่จะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
ข่าว-วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: