เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 6047 ลว 17 ส.ค.66 เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)ส มห 0017.2-ว6047 เห็นชอบเป้าหมาย 20 ปี

 

Share: