อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารนำร่องหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

(11 ส.ค.66) ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดกิจกรรม Open House และโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สปข.2 ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย นายสุพจน์ ดีพันธ์ กำนันตำบลหนองบัว ร่วมรับมอบป้ายหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ในการมีส่วนร่วมสนับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยได้จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.)เพื่อเป็นสื่อบุคคลสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย รวมทั้งเร่งชี้แจงแก้ไขข่าวปลอมได้ทันท่วงที
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้มอบมอบโล่เกียรติคุณแก่หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ต้นแบบจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีไคออก ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ และบ้านน้ำซับ ตำบลปุเปื่อย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับมอบป้ายหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ นำร่องระดับอำเภอ จาก 6 จังหวัด จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอนาคตจะได้เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการทำงานในสื่อโซเซียลให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านต่อไป
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: