จังหวัดมุกดาหาร เจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในนามของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพันธกิจ และภารกิจของสภากาชาดไทย ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการ กิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิก ทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 292 คน
ด้านผู้ว่าราชการจังกวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากทุกข์ภัยต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรีและคนชรา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอได้จัดทำกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
Share: