จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสระพัง ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีสมาชิกหน่วยแพทย์ พอ.สว. สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจหาสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมตนเอง การมอบแว่นตา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ การทำหมันสุนัขและแมว และการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ราย และคุณแม่ตั้งครรภ์ในพื้นที่ จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีการดำเนินกิจกรรมสืบสานพระปณิธานของพระองค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพ/ข่าว : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: