ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Share: