ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ แก้วทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายรุ่งเพชร กันตะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบวาระการประชุมฯ ดังนี้
– ผลการดำเนินโครงการ
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน ค่างวดงาน 3.2389 ลบ.
– แผนกำดำเนินงานที่เหลือ 15 งวดงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566)
– การปรับแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 84 (งานศาลาขาวให้แล้วเสร็จตามแผนงาน)
โดยมีคณะทำงานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: