จังหวัดมุกดาหารประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดมุกดาหาร เป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน และดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 5 หน่วยงานหลัก คือ ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สวัสดิการและแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัย การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้
โดยการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอ และแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายต่อไป
ข่าว : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ภาพ : สรศักดิ์ ขันแข็ง
Share: