ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ พร้อมลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานการประชุมประคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
– โครงการก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ ชุมชนค่ายลูกเสือ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
– โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
– โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณหน้าตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองมุกดาหาร
– และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำห้วยชะโนด ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ในความรับผิดชอบของชลประทานมุกดาหาร เพื่อลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างแก้มลิง และปัญหาฝายกั้นน้ำชำรุด ทำให้กักเก็บน้ำไม่ได้ในช่วงหน้าแล้ง และปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่การเกษตร
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวว่า ได้นำคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในหลายโครงการ และได้ให้คำแนะนำในหลายๆเรื่อง เช่น โครงการก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ แนะนำให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณหน้าตลาดอินโดจีน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดอินโดจีนที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ที่งบประมาณถูกพับไป มาถึงตอนนี้ที่สามารถของบประมาณมาดำเนินการต่อได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านปัจจุบันที่ผลักดันให้สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เพื่อให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารฟื้นฟูกลับมาอีกครั้ง
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ในการลงพื้นที่ติดตามสอดส่องงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ มีความคุ้มค่า และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล หรือแนวทางหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
Share: