ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุเทพ แก้วทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายรุ่งเพชร กันตะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1)ด้านการเกษตร 2)ด้านการท่องเที่ยว 3 ธรรม 3)ด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ และ 4)ด้านความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป
Share: