จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนนำร่องส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันนี้ (11 ก.ค. 2566) เวลา 14.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านคำพอก 1 อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการติดตามการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยนายยุทธชัย น้อยทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก 1 กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนฯ พบนักเรียนที่ประสบปัญหาในการเรียน การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รวมถึงความเข้าใจภาษา อันเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิต จำนวน 3 ราย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการเรียนและพัฒนาของเด็กช้าลง
ตามบทบาทของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้มีความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้หรือมีความรู้ในการดำรงชีพเบื้องต้น ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจและสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัย ซึ่งสาเหตุที่สำคัญ 5 ประการ 1. ความพร้อมที่แตกต่างของเด็กปฐมวัย 2. เด็กมีเสี่ยงที่จะเป็นเด็กพิเศษเรียนรวม 3. นักเรียนขาดเรียนบ่อย 4. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และ 5. นักเรียนมีปัญหาทางด้านครอบครัว
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานในทุกมิติทุกด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้เด็กทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นกำลังพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป
Share: