จังหวัดมุกดาหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2566

วันนี้ (29 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือข้อราชการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อความผาสุกของพี่น้องชาวมุกดาหารต่อไป
Share: