ผู้ว่าฯ มุกดาหารร่วมการประชุม Forum on China ความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับเมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน ได้เชิญ จังหวัดมุกดาหารร่วมการประชุม Forum on China – Mainland Southeast Asia Key Port City Cooperation in Cross-border Lagistics ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566 ณ เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ประธานหอการค้า ,สภาอุตสาหรกรรม,และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวคำปราศรัย เสนอข้อคิดริเริ่ม แถลงตัวเลข/ดัชนี สำคัญ และลงนามในโครงการ ฯ พร้อมทั้ง ชม งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างจีน-อาเซียนและยังได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีหัวข้อหลัก ของการประชุม คือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างเมืองท่าที่มีประสิทธิภาพไร้อุปสรรค และช่วยอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งด้านกายภาพและกฎระเบียบ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
(1) ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ด่านอิเล็กทรอนิกส์และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร และ
(3) การบูรณาการระหว่างเมืองอุตสาหกรรมและการสร้าง
เมืองอัจฉริยะตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจะได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบโสจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานผ่านเส้นทาง R9 และ R12 ซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
Share: