จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานและสมาชิกชมรมเข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การยกระดับการสวมใส่ผ้าไทย โดยการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ตั้งแต่การผลิตเส้นใยการย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการออกแบบ โดยมีนักออกแบบ (Designer) เข้ามาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในออกแบบการตัดเย็บให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตลาดยิ่งขึ้น ซึ่งเปิด “บ้านมุกดา” เป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วทั้งจังหวัด เป็นจุดจำหน่าย
2. การส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ มอบ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” อำเภอละ 5 คัน รวม 35 คัน ซึ่งบูรณาการ ร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อีก 35 คัน รวมทั้งสิ้น 70 คัน โดยได้ออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชชน โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และโครงการซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งกัน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักอย่างน้อย 10 ชนิด สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการปลูกสมุนไพรในบ้าน อาทิ ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
4. การส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ช่วงหลังคลอด ไปจนถึงช่วงวัยตามพัฒนาการของเด็กให้มีคุณภาพ ลดการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมามีการคลอดก่อนกำหนดกส่า 12.90% และในปี 2566 มีเป้าหมายที่จะลดลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปีที่ผ่านมา ทั้งการเสริมโภชนาการ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งแม่และเด็ก
5. ชมรมฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน อาทิ การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก โดยดำเนินการมอบถังขยะ เพื่อเป็นถังขยะเปียกให้ทั้ง 7 อำเภอ ตลอดจนการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัด/คัดแยกเพื่อนำไปสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยของจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกประภทสามัญ 1 ท่าน สมาชิกวิสามัญ 56 ท่าน และสมาชิกสมทบ 27 ท่าน รวมทั้งสิ้น 84 ท่าน ซึ่งขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการชมรมฯ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dokkaew.moi.go.th
Share: