จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (28 มิถุนายน 2566) เวลา 15.30 น. ที่วัดคำแสนสุข บ้านคำแสนสุข ม.13 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูวชิรธรรมพินิจ เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย พระครูวิชัยธรรมสิริ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีในสถานบันหลักของชาติไทย ตามมติมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้ร่วมพิธี โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
Share: