จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 มาตรา 21 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และนโยบายของรัฐบาล รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 เรียบร้อยแล้ว
จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัดและแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงการกำหนดแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่สามารถตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัด รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ ก.บ.จ.มุกดาหาร ภาคเอกชน และประชาชน รวมจำนวน 220 คน ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวทิชา บุญประดับ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 นายรัฐพล นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ดร.ปียะนุช ทวีสุข วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนายสุเทพ แก้วทอง ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.มุกดาหาร มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด แนวทาง และวิธีการจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมุกดาหารการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่อีกด้วย
Share: