จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. ที่ห้องวิภาวดีบอลลูน บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดร.ทิวากรเหล่าลือชาหัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง กาฬสินธุ์มุกดาหาร ร้อยเอ็ด พัทลุง ปัตตานีและยะลา กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใน 7 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ 3 ประการ ได้แก่
1.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคมในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์
3.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคี เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับเงินทุนสำหรับวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. โดยมีศาสดาจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ยังได้รับฟังการสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานความรู้ พลังภาคี” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย นายกรอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FESCO) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Share: