สกร. ดอนตาล อบรมอาสายุวกาชาดพื้นฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 (เวลา 13.00 น.) นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอาสายุวกาชาดพื้นฐาน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนตาล (สกร.ดอนตาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
สภากาชาดไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาดดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักกาชาดและยุวกาชาดไทย อีกทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง สกร.อำเภอดอนตาล จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ทั้งนี้ การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 โดยมีเยาวชนรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เนื้อหากิจกรรมการอบรม ประกอบด้วยความรู้ด้านกาชาด ยุวกาชาด ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา การอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ซึ่งผู้อบรมสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อไป
Share: