จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อนสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ที่โรงเรียนบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน
การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริการด้านการเกษตร แก่เกษตรกร ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมภายในงานมีการจัดคลิกนิกเกษตรถึง 12 ประเภท ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) คลินิกหม่อนไหม คลินิกข้าว คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่นๆ ได้แก่ คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกจักรกล
ทั้งนี้ เกษตรกรที่มารับริการจะมีการลงทะเบียน แจ้งปัญหาและความต้องการในการรับบริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกจะบันทึกผลการให้บริการ และจะมีการติดตามผลการให้บริการต่อไป
ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: