มุกดาหาร เปิดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566
โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก เครื่องสูบน้ำ เรือ อุปกรณ์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของประชาชน ให้พร้อมใช้งาน แล้ววางแผนจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ให้หน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ไม่ให้เกิดขยะหรือมีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ รวมไปถึงถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการที่เตรียมแผนรองรับหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ จัดให้มีการประเมินสถานการณ์ตามระดับสีต่างๆ และเตรียมแผนอพยพพลเมือง สัตว์เลี้ยง สิ่งของที่จำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัย และจัดเตรียมถุงยังชีพ ครัวสนาม น้ำดื่มสะอาด เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ทั้งสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ทั้งนี้ได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนพื้นที่ๆ น้ำท่วมสูง จะต้องตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟช็อตไฟรั่ว
🚨 สายด่วน
ปภ. 1784 (ปภ.มุกดาหาร 042-633101)
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชม.
Share: