จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและระดับยอดเพชร ประจำปี 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) ที่ห้องประชุมอาคารกลาง บริษัท สหเรือง จำกัด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ นายเดชรัฐ สิมสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะคณะอนุกรรมการที่มาร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและระดับยอดเพชร ประจำปี 2566 โดยมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง บริษัท สหเรือง จำกัด ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขามุกดาหาร และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร เข้าร่วมนำเสนอและรับฟังคำแนะนำจากคณะฯ ด้วย
สำหรับชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง บริษัท สหเรือง จำกัด โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร เห็นว่าเป็นชมรมต้นแบบ ในระดับแนวหน้าของจังหวัดมุกดาหาร มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการขยายผลเกิดการก่อตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในทุกๆ ประเภท ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
Share: