สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นครั้งที่ 2
โอกาสนี้ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของและพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักโต และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ก่อตั้งเมื่อปี2558 เพื่อสนองพระราชดำริ เป็นศูนย์การเรียนและให้บริการการศึกษา กับเด็กและเยาวชนที่อพยพตามครอบครัวจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู ตชด.จำนวน 6 นาย / ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน / นักเรียนชายและหญิง รวมจำนวน 88 คน // ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT และ O-NET มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา แก้ไขโดยประเมินความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อจัดกลุ่มตามความสามารถทางการเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่าน และเขียน จึงสอนเสริมวันละ 1 ชั่วโมงก่อนเลิกเรียน และวันเสาร์ โดยครูประจำวิชาปรับกระบวนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ในระดับชั้นอนุบาล มีกรมสุขภาพจิต เข้ามาประเมินสุขภาพจิตให้กับเด็ก พร้อมกับให้คำปรึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการดูแลเด็ก รวมถึงจัดทำจิ๊กซอว์ ฉบับการ์ตูน เป็นสื่อการสอน เสริมทักษะเชิงบวกด้วย
ด้านกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้การแปรรูปไม้ไผ่ แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง6 อาทิ การจักสานตะกร้า กระติ๊บข้าวเหนียว เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับตนเอง โดย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณในการต่อยอดผลงานของนักเรียน
ด้านกิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำพันธุ์ผัก สมุนไพร และไม้ดอกเข้ามาจัดทำเป็น “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” // รวมถึงในอนาคต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีแผนจัดทำพื้นที่กว่า 3 หมื่นไร่ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ซึ่งรวมไปถึงบริเวณ ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
ส่วนกิจกรรมฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามาสอนการทำขนมปั้นขลิบถั่วมะแฮะ และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหารเข้ามาสอนการทำแชมพูจากใบหมี่ กับแชมพูใบหมี่ผสมมะกรูด ให้กับนักเรียน ซึ่งการสอนต่างๆ ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีภายในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การผลิตประเภทถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้ไม่เพียงพอกับการบริโภค จึงแก้ไขโดยขอใช้พื้นที่ชุมชนในการเพาะปลูก และขยายการเพาะปลูกสู่ครัวเรือนของราษฎรในพื้นที่ จำนวน 15 ครัวเรือน รวมไปถึงสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง อาทิ การเลี้ยงไก่ , เป็ด , สุกร ,ปลา และกบ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค รวมถึงสามารถนำไปถนอมอาหารสำหรับรับประทานและต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ สามารถส่งน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนฯ และชุมชนบ้านด่านช้าง จำนวน 220 ราย 10 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรจำนวน 150 ไร่
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งในอดีตราษฎรเหล่านี้ อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เหมาะสม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้จัดเนื้อที่ ประมาณ 200 ไร่ เป็นพื้นที่รองรับการอพยพ รายละ 3 ไร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดสร้างการคมนาคม การสาธารณูปโภค พร้อมกับส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย และอินทผาลัม เป็นต้น
Share: