รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต. จังหวัดมุกดาหาร

12 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจต้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานรวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการหลังมีการถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต.ทั้งจังหวัด รวม 78 แห่ง
นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า การ รับฟังปัญหาครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับทราบความรู้สึกของข้าราชการที่ได้รับการถ่ายโอนไปอยู่ในการดูแลของท้องถิ่น ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจดีในการขับเคลื่อนงานดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆแล้ว จะได้นำไปสู่การหารือในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขและคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวยืนยันว่าการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกัน ทั้ง อบจ ,สสจ ,สสอ ,รพ และ รพ.สต. เพื่อให้การดูแลรักษาสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: