จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2566

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันอานันทมหิดล เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาฯ ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี
9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 และเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2478 ขนาดนั้นทรงประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ ได้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระอนุชา 1 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้นได้มีมติเห็นชอบให้อัญเชิญ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชวังจักรีวงศ์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าพระองค์จะบรรลุนิติภาวะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลประทับและทรงศึกษาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเสด็จนิวัติประเทศไทย 2 ครั้งแรกขณะพระชนมายุ 3 พรรษาเป็นระยะเวลา 2 เดือนระหว่างประทับในประเทศไทย พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร และเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเหตุการณ์สงครามสงบจึงเสด็จนิวัติประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2488 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ 21 ปีระหว่างประทับอยู่ในพระนครพระองค์สวรรคตเนื่องจากถูกพระแสงปืนณพระแท่นบรรทมในพระที่นั่งบรมพิมานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงครองราชย์รวมระยะเวลา 11 ปี 99 วัน
ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงการการแพทย์ศาสตร์ เมื่อปี พุทธศักราช 2528 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ได้รวบรวมทุนบริจาคจากทุกรุ่นมาจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นไว้หน้าตึกอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดคณะแพทยศาสตร์และเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไป
Share: