จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดกิจกรรม “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” พร้อมกันทั่วประเทศในทุกจังหวัด โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร และบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เรื่องการสหกรณ์ชิงรางวัล การประกวดร้องเพลง การประกวดเรียงความ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงานของประชาชน ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2505 ทรงส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอน โดยในปี พ.ศ. 2505 – 2513 ทรงจัดตั้งกลุ่มสวนผักชะอำ ทรงพระราชทานทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2518 หลังจากนั้นมีการแพร่ขยายของระบบสหกรณ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยทรงมีพระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ความว่า “…ก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…”
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน
ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ได้จัดให้มีการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการออม โดยร่วมกับครูในโรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนดำรงชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม มีการเรียน การสอน ให้สามารถจดบันทึก รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำบัญชี ปิดบัญชี และประชุมใหญ่ได้ภายในภาคเรียน และส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ด้วยการให้สหกรณ์จัดหาสินค้าที่จำเป็นมีคุณภาพและราคายุติธรรม จำหน่ายให้กับนักเรียน ให้นำผลผลิตของโรงเรียนที่เกิดจากการส่งเสริมของส่วนราชการต่างๆ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา มาผ่านระบบสหกรณ์ร้านค้าก่อนไป ยังโรงครัวของโรงเรียน กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้การปฏิบัติในขบวนการสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
Share: