คณะกรรมการฯ ปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร เห็นชอบฟื้นฟูสภาพป่า “ภูสีฐาน” 4,000 ไร่

วันนี้ 9 มิถุนายน 2566 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องประชุมแก่งกะเบาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่า ระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปลูกป่า เครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กำกับดูแลในพื้นที่ปลูกป่า
จากรายงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ได้สำรวจพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนเสนอพื้นที่ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 4,000 ไร่ โดยผนึกกำลังทางภาครัฐ ภาคีเครือข่ายกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเป้า NET Zero ในปี 2050 โดยจะทำการปลูกป่าครบ 2 ล้านไร่ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือปลูกป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับกลุ่ม ปตท.
ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2564 ได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว บนเนื้อที่ 1,729 ไร่และในปี 2565 จำนวน 4,830 ไร่ และเป้าหมายปี 2566 เสนอพื้นที่ปลูกป่า 13,899 ไร่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอแปลงสำรวจเพื่อฟื้นฟูสภาพป่ากลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร 3 แปลงประกอบไปด้วย 1.) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐานที่ 9 เนื้อที่ 1,300 ไร่ 2.) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐานที่ 10 เนื้อที่ 1,300 ไร่ และ 3.) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐานที่ 11 เนื้อที่ 1,400 ไร่ รวมเนื้อที่ดำเนินการทั้งหมด 4,000 ไร่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบฟื้นฟูสภาพป่าตามที่ได้เสนอมาทั้ง 3 แปลง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้มีการกำกับและตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานปลูกป่า ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคุ้มค่าต่อไป
Share: