จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1/2566

วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายวลัยพรรณน้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในเขตเมือง/เขตชุมชน ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและมีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนภายในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 20-29 ปี เป็นช่วงอายุที่พบการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัดมุกดาหารในอนาคต จึงจะต้องช่วยสร้างจิตสำนึกเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนต่อไป
ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: