จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเจรจา การค้าและจับคู่ธุรกิจ ISAN TO CLMV China Business matching ส่งเสริมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานเจรจาการค้า และจับคู่ธุรกิจ ISAN TO CLMV China Business matching โดยสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำผู้ประกอบการทั้งจากประเทศลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา จีน และไทย กว่า 100 ราย มาพบปะเจรจาการค้า ทั้งแบบ on site และออนไลน์ ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะผู้จัดงานของสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ ISAN TO CLMV China Business matching ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางการค้าการลงทุน กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมการเจรจาธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการในประเทศจำนวน 70 ราย ผู้ประกอบการต่างประเทศจาก ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และจีน อีกจำนวน 20 ราย และผู้ประกอบการของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 ราย โดยการจัดเจรจาการค้ามีทั้งรูปแบบ on site ในห้องประชุม และเจรจาการค้าผ่านระบบ ออนไลน์ ซึ่งมีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า เจ้าของศูนย์กระจายสินค้า เจ้าของมินิมาร์ท จากประเทศลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และจีนเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย
Share: