ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายวรญาณ บุญณราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0 4261 1330 ต่อ 49111
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 089 203 4024
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 4020
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

 

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 06 1397 0303
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

พ..วรพรต แก้ววิจิตร
รอง ผอ.รมน จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 0 4261 4750

นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9569 9853

 

นายสุเทพ แก้วทอง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 2898

Share: