ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้แทนภาคประชาสังคม เอกชน
Share: