จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายฯ งบภาพรวมจังหวัด อยู่ลำดับที่ 21 ของประเทศ ไม่ได้เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งงบพัฒนาจังหวัด แยกเป็นงบดำเนินงาน 29.215 ล้านบาทงบลงทุน 155.875 ล้านบาท โดยภาพรวม 185.090 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2.751 ล้านบาท และงบกลุ่มจังหวัด แยกเป็นงบดำเนินงาน 0.400 ล้านบาทงบลงทุน 65.815 ล้านบาท โดยภาพรวม 66.215 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 7.365 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อปรึกษาหารือและให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเป้าหมาย
ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: