จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยกำหนดเสด็จทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติ
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นชุมชนที่ราษฎร์ได้อพยพออกมาจากพื้นที่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4 มีนาคม 2552 ซึ่งทางโรงเรียนฯ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ตี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษาหัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไป พร้อม ๆ กันเพื่อผลักตันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
Share: