จังหวัดมุกดาหาร จัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2566 ภายใต้ชื่องาน “จิบแฟ แลภู ดูต้นไม้ สบายใจ”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เวลา 07.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการจัดสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ธีม ” จิบแฟ แลภู ดูต้นไม้ สบายใจ” ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร การแสดงละครเวทีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของผู้จัดงาน และร่วมร้องเพลง “จับมือกันไว้” แสดงความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดมุกดาหารที่จะร่วมประสานงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบแนวทางในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร โดยให้แต่ละหน่วยงานราชการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยการจัดงานในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1m…
ข่าว / ภาพ : อรรถพล หมื่นทุม
Share: