ผู้ว่าฯมุกดาหาร พาเกี่ยวข้าว “นาหลังจวน” เนื่องในวันฉัตรมงคล

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเครือข่ายโคกหนองนา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเฉลิมพระเกียรติ ที่แปลง“นาหลังจวน” (โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร )
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้ร่วมกิจกรรมเสวนา “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดร่วมเสวนา เพื่อถอดบทเรียนจากแปลงนาหลังจวนฯ ให้เครือข่ายโคกหนองนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ส่วนราชการได้นำไปประยุกต์ทำในพื้นที่ตามความเหมาะสม
สำหรับการเกี่ยวข้าว เต็มไปด้วยความสุข ในพื้นที่เก็บเกี่ยว เกือบ 2 งาน ได้ผลิต 250 กิโลกลัม ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ ที่ทำนอกฤดูกาล โดยนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ ทำให้ข้าวได้ผลผลิตดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การทำนา และปลูกผักหลังจวนเพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนได้เข้ามาศึกษาและเป็นแบบออย่างแก่ข้าราชการได้ดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีความมั่นคงทางอาหารสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: