จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันนี้ (18 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ได้สรุปการดำเนินงานของปฏิบัติการฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 โดยการระดมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารอาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาฯ ร่วมปฏิบัติการใน 14 จุดตรวจหลัก 59 ด่านชุมชน และจุดบริการ 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมียอดรวมการเกิดอุบัติเหตุทั้ง 7 วันจำนวน 34 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 35 คนและเสียชีวิต 2 ราย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 , 2564 และ 2565 ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนอุบัติเหตุลดลงกว่า 6 ครั้ง บาดเจ็บลดลงกว่า 5 ครั้ง และเสียชีวิตลดลง 1 ราย โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี รองลงมาอายุ 60 – 69 ปี โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 88.57 โดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรกคือ เมาสุรา 15 รายทัศนวิสัยไม่ดี 12 รายและขับรถเร็วเกินกำหนด 5 ราย ก่อนถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวม 26 ราย และประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นถนนภายในหมู่บ้าน/ตำบล และจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นทางตรง คิดเป็นร้อยละ 94.12 ในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดยังคงเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร 21 ครั้ง อำเภอหนองสูง 4 ครั้ง อำเภอดอนตาล 3 ครั้ง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอละ 2 ครั้ง ส่วนอำเภอหว้านใหญ่ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเดินทาง โดยการจัดชุดตรวจจากสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจำนวน 484 คันและตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 484 ราย ไม่พบสารเสพติด ไม่พบมีการเก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง 1 ราย ใช้รถออกนอกเส้นทาง 1 ราย ไม่คิดอัตราค่าโดยสาร 1 ราย และกระจกแตกร้าว 1 คัน ซึ่งมีการเสริมรถให้บริการจำนวน 30 เที่ยว โดยไม่พบผู้โดยสารตกค้างและเกิดอุบัติเหตุแก่รถโดยสาร ตลอดจนโครงการอาชีวะช่วยประชาชน fix it center ให้บริการตรวจเช็คซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่นๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งสิ้น 107 คัน
ส่วนด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร (10 รสขม) เรียกตรวจยานพาหนะทั้งสิ้น 11,273 คัน ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 1,711 คดี โดยมีการดำเนินคดี 5 ลำดับสูงสุด คือ ไม่มีใบขับขี่ 476 คดี ไม่สวมหมวกนิรภัย 490 คดี ขับรถเร็วเกินกำหนด 309 คดี ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 83 คดี และเมาสุรา 269 คดี ซึ่งจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในปี 2566 คดีเมาขับจำนวน 111 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2565 จากจำนวน 149 รายลดลง 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50
ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่การเกิดอุบัติเหตุมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสภาพของรถ ถนน สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือสภาพความพร้อมของคน จากการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบว่าร้อยละ 80 เกิดจากความไม่พร้อมของคนเช่นการเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดและการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย โดยการตั้งข้อสังเกตส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้ตลาดถึงความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนและร่วมมือการปฏิบัติการกฎหมายรวมถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังมีน้ำใจในการขับรถควบคู่กับมาตรการและแนวทางของภาครัฐเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร
Share: