จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2566 ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี
และในเวลา 13:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการมอบทุนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 306 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท โดยจัดสรรให้ทุกอำเภอ ตามสัดส่วนจำนวนเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง 6 ปีที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้านรายได้ปี 2565 และครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนระบบชี้เป้า (TP Map)
นายองอาจ ซองทุมมิน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนเป็นประจำทุกปี และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนอาหาร น้ำดื่มสำหรับเด็ก และผู้นำชุมชนสนับสนุนพาหนะในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงต่อไป
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: