ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันนี้ (4 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)
โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษขยะและเศษใบไม้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักรซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมา ดังนั้น ในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปรีดาปราโมทย์ ที่ชาติไทยสามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระสถาพรสืบมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้
Share: