จังหวัดมุกดาหารมอบบ้านตามโครงการ กาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ที่อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 3 เมษายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565”ให้แก่ นางบุญมี แก้วขาว บ้านเลขที่ 157 หมู่ 1 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565” โดยการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร
โดยครอบครัวของนางบุญมี แก้วขาว เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ด้านรายได้ และที่อยู่อาศัย โดยบ้านหลังเดิมมีสภาพไม่มีความมั่นคงแข็งแรง จึงได้รับการประสาน ให้ได้รับความช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับมอบบ้านตามโครงการ ดังกล่าว
Share: