จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 13.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการฯระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหย่วยงานภาครัฐ (ITA) สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) (แผน 5 ปี) การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลตามแบบฟอร์มการรายงานผลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการกำกับดูแล และติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำหรับการแก้ไขปัญหาโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหารนั้น ได้มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้าชี้แจง ได้แก่โครงการเสาไฟพญานาค การดำเนินการก่อสร้างตลาดอินโดจีน และกรณีการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทุ่งเลี้ยงสัตว์ตาดแคน มีความคืบหน้าในการดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ข่าว : วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: