จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม พร้อมด้วยนายเสกสรร สังขวิสุทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร และแกนนำเครือข่ายประกันสังคมและเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน รวมกันกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักให้การคุ้มครอง ด้านการประกันสังคมแก่แรงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างถ้วนหน้า ทั้งยังยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานอิสระในระดับพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายให้บริการประกันสังคม ตามหลักการ “SSO TRUST” ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย โดยจังหวัดมุกดาหารมีเครือข่ายประกันสังคม จำนวน 138 คน ซึ่งประจำอยู่ทุกตำบล ทุกอำเภอ เครือข่ายประกันสังคมถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญ เพราะเป็นตัวแทนของประกันสังคม และเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม มาตรา 40 และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการประกันสังคมให้กับบุคคลในชุมชนได้รับรู้ โดยการนำเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานของเครื่อข่ายประกันสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้มีความคุ้มครองทางด้านประกันสังคม ทุกชุมชน ทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประกันสังคมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นทีรับหัวข้อในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทยในระดับพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน การสร้างและขยายเครือข่ายประกันสังคม บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคม สิทธิประโยชน์และการให้ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ที่พึ่งได้รับตามกฎหมาย และเสวนาเรื่อง “เทคนิคการสร้างขยายเครือข่ายประกันสังคมให้ครอบคลุมในระดับตำบล” โดยวิทยากรของสำนักงานประกันสังคมและเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ภาพ : สรศักดิ์ ขันแข็ง
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: