สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชนในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

นายกานต์ สุวรรณพันธ์ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงยุติธรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรมสัปดาห์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ขอให้แต่ละส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ หัวข้อ “ข้าราชการวิถีใหม่ ใฝ่คุณธรรม บริการเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ซึ่งกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชนในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่าง วันที่ 3-5 เมษายน 2566 โดยขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกตาหาร ในส่วนของการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง การขออนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้ประชาชนได้เข้าถึงงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Share: