จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา ปีนี้เป็นปีที่ 5 ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก การลงพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ เคลื่อนที่คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4 ในการให้คําปรึกษาและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กิจกรรมที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐ นำกระบวนการการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน ภาครัฐ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้คัดเลือกจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดขยายผล ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐกับสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งผลจากการ ดำเนินโครงการในปีที่ผ่านๆ มา ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาทุจริตเพิ่มมากขึ้น กระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ หน่วยงาน ภาครัฐปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แนวโน้มปัญหาการทุจริตลดน้อยลง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ปปท. เขต 4 ก็มีความคาดหวังที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมุกดาหาร
โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกำหนดให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดขยายผลในการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ กับสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งสอดรับนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล ที่มุ่งเน้น บูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 63 ซึ่งกำหนดให้รัฐต้อง ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวต่อไป
Share: