ตำรวจภูธรมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 8:20 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครู ข.) ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ในการป้อง แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้น 105 คน
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: