มุกดาหารจัดกิจกรรม A MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 โดยมีนายชาญชัย ชัยจักร์ อาจารย์โรงเรียนคำป่าหลาย สงกรานต์ครอสเวิร์ด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ในนามผู้จัดกิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์จังหวัดมุกดาหาร บริหารงานโดย คุณณนน สุรำไพ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้คุณ จักรพันธ์ วงศ์วริทธิ์นันท์ ผู้จัดการฝ่ายร้านค้าเช่า จัดกิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ 286 ทีม จากทั่วประเทศ
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า กิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 ในครั้งนี้เป็นการสร้างบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญกับทุกหน่วยงานในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากจุดประสงค์ที่ผู้จัดงานได้กล่าวมาแล้วนั้น การแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถือเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เกิดการเรียนรู้และนำทักษะนั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่า ได้เกิดบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สังคมของเราต่อไป
นายชาญชัย ชัยจักร์ อาจารย์โรงเรียนคำป่าหลาย ในนามผู้จัดกิจกรรม เปิดเผยว่า กิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งเสริมเยาวชนเกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
สำหรับกิจกรรม A-MATH CROSSWORD THE BATTLE OF KING 2023 ในครั้งนี้ โดยมีการแข่งขัน A-MATH รุ่นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ณัฐภูมิ นรเอี่ยม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤตานนท์ ดวงกังแสน รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางส+าวพิญาดา เนาวนิตย์ และรุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุวัตน์ กลัดอ่ำ
ทั้งนี้สำหรับรางวัลชนะเลิศ CROSSWORD เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท..
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร
Share: